کفش

کفش

کوچیک

     که بودیم

             تنها

              کفشامون

                  رو اشتباه

                   می پوشیدیم،                      

                      اما حالا

                        که بزرگ شدیم

                          چی؟؟؟؟؟؟؟                     

                             تنها کار

                              درستمون

                        پوشیدن کفشامونه

/ 0 نظر / 28 بازدید