خدا


خدا

هیچکس با بخشیدن

کوچک نمیشه اگه اینطور بود

 

خدا ابنقدر بزرگ نبود