اوج رحمت

اوج رحمتخداوند بی نهایت است،


به اندازه ی نیازت فرو می اید


و به اندازه ی ارزوهایت گسترده میشود.