نگاه زیبا

 

آنگاه که همه

به دنبال چشمانی

زیبا هستند تو به دنبال

نگاهی زیبا باش .

 

  دکتر علی شریعتی