خدایا!


خدایا!


نمی گویم که دستم را بگیر


عمریست گرفته ای مبادا رها کنی.