زندگی

زندگی

زندگی مشکلی

نیست که باید حلش

کنی بلکه هدیه ای است

که باید از آن لذت ببری