امید

هیچوقت نا امید نشو همیشه بگو یا راهی خواهم ساخت یا راهی خواهم یافت