خدایا


خدایا

 

  چه یافت انکه تو را گم کرد!

 

                و چه گم کرد انکه تو را یافت!...